กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

รายละเอียด

1. การทำธุรกรรมกับบริษัท iLoveJapanTours
ทัวร์ที่ท่านทำการตกลงใช้บริการกับบริษัท ถือว่าท่านมีความยินยอมและเต็มใจ และการทำธุรกรรมนี้ ทางบริษัทจะให้บริการกับบุคคลและผู้เดินทางตามที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้เป็นสำคัญ
2. ระยะเวลา
3. การชำระค่าทัวร์
4. นโยบายการออกใบกำกับภาษี
5. รายละเอียดของผู้เดินทาง
6. กรณียกเลิกโดยผู้ใช้บริการ
7. กรณียกเลิกโดยบริษัท iLoveJapanTours
8. การเปลี่ยนแปลงการจองทัวร์
9. ค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์
10. ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์
11. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่ใช้ในการชำระค่าทัวร์
12. อายุและสุขภาพของผู้เดินทาง
13. หนังสือเดินทางและวีซ่า
14. ความยืดหยุ่นของรายการทัวร์
15. การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง
16. อำนาจในการตัดสินใจ
17. การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
18. ขอบเขตความรับผิดชอบ
19. กิจกรรมเสริม
20. การร้องเรียน
21. เงื่อนไขการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางในกรณีฉุกเฉิน
22. รูปถ่ายและการประชาสัมพันธ์
23. นโยบายความเป็นส่วนตัว
24. กรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
25. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้