รายละเอียด

1. การทำธุรกรรมกับบริษัท iLoveJapanTours
ทัวร์ที่ท่านทำการตกลงใช้บริการกับบริษัท ถือว่าท่านมีความยินยอมและเต็มใจ และการทำธุรกรรมนี้ ทางบริษัทจะให้บริการกับบุคคลและผู้เดินทางตามที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้เป็นสำคัญ